Mikrovågsugnens påverkan på maten

Mikrovågsugn

En mikrovågsugn, också kallad mikro, skickar ut mikrovågor på maten. Dessa mikrovågor får bland annat vattenmolekyler att börja röra sig. När de rör på sig blir de varma, detta gör att maten blir varm. Värmen får det viktiga vattnet att avdunsta men även näringen, vitaminer att förstöras. Så mikrovågsugnar är inte alls bra som ugnar, de dödar allt levande (enzymer, mm) och lämpar sig endast för att värma vetekudden i.

Här kommer en artikel från 1994

De dolda riskerna med mikrovågsmatlagning

Nyligen gjord forskning visar att mat som tillagas i mikrovågsugn utsätts för allvarliga molekylära skador. När maten förtärs orsakar den onormala förändringar i människans blod- och immunsystem. Det är inte särskilt förvånande att allmänheten har undanhållits detaljer angående dessa betydande hälsorisker.

Utdrag från NEXUS Magazine, Volume 2, #25 (April-May ’95)
http://www.nexusmagazine.com
Ursprungligen tryckt i aprilnumret 1994 av Acres, USA.

Redan i maj 1989, efter det att (journalisten) Tom Valentine först flyttat till St. Paul, Minnesota, hörde han i bilradion ett kort meddelande som fick honom att sätta sig kapprak i förarsätet. Meddelandet var sponsrat av ”Young Families, the Minnesota Extension Service of the University of Minnesota” [ung. Unga familjer, Minnesotauniversitetets populärvetenskapliga föreläsningsverksamhet. ö.a.]:
Även om mikrovågor hettar upp födan snabbt är de inte att rekommendera för uppvärmning av babyflaskor”, sade man i meddelandet. Flaskan kan verka kall vid beröring, men vätskan inuti kan bli extremt het och skulle kunna bränna babyns mun och strupe. Ångbildningen i en sluten behållare, såsom i en babyflaska, skulle även kunna få den att explodera. ”Upphettning av flaskan i en mikrovågsugn kan förorsaka mindre förändringar i mjölken. I modersmjölksersättning kan det uppstå förlust av vissa vitaminer. I utpressad bröstmjölk kan vissa skyddande egenskaper bli förstörda.” Rapporten fortsatte. ”Att värma en flaska genom att hålla den under varmvattenkranen eller genom att sätta den i en skål med varmt vatten, och sedan testa den på handleden innan matningen, kanske tar några minuter längre, men är mycket säkrare.”
Valentine frågade sig själv: Om en etablerad institution som universitetet i Minnesota kan varna för förlusten av näringsämnen i mikrad mjölkersättning eller modersmjölk, då måste de veta någonting om mikrovågsuppvärmning som de inte berättar för alla.

En rättegång

I början av 1991 läckte det ut information om en rättegång i Oklahoma. En kvinna som hette Norma Levitt genomgick en höftoperation, bara för att dödas av en enkel blodtransfusion, när en sjuksköterska ”värmde blodet inför transfusionen i en mikrovågsugn”!
Logiken antyder att om upphettning, eller tillagning, är allt som ingår i det hela, då spelar det ingen roll vilken sorts upphettningsteknologi man använder. Men, det är helt uppenbart att det finns mer i frågan om ”upphettning” med mikrovågor än vi har förletts att tro.
Blod för transfusioner värms rutinmässigt – men inte i mikrovågsugnar! I fallet med fru Levitt förändrade mikrovågsugnen blodet och dödade henne.
Borde det därför inte följa härav att denna form av upphettning faktiskt gör ”något annat” med substanserna som upphettas? Är det inte välbetänkt att bestämma vad detta ”något annat” skulle kunna göra? En lustig sak hände på vägen till banken med alla dessa inkomster från mikrovågsugnar: ingen tänkte på det uppenbara. Endast ”hälsofantaster”, som ständigt är medvetna om näringfrågorna , uppmärksammade ett problem med den vitt utbredda ”denatureringen” av vår föda.

Hans Hertel träder in.

Hans Hertel

I den lilla staden Wattenwil, nära Basel i Schweiz, bor en vetenskapsman som är orolig över bristen på renhet och naturlighet i den moderna människans många verksamheter. Han arbetade under många år som livsmedelsforskare hos ett av de större schweiziska livsmedelsföretagen som driver affärsverksamhet på global nivå. För några år sedan fick han sparken från det jobbet, eftersom han ifrågasatte procedurer i livsmedelsförädlingen på grund av att de denaturerade den.
Världen behöver vår hjälp”, sade Hans Hertel till Tom Valentine medan de delade en utsökt måltid på ett semesterhotell i Todtmoss, Tyskland. ”Vi, dvs. vetenskapsmännen, bär huvudansvaret för de nuvarande oacceptabla förhållandena. Det är därför vårt jobb att rätta till situationen och gottgöra världen. Jag strävar efter att föra människan och tekniken tillbaka till harmoni med naturen. Vi kan ha fantastiska teknologier utan att förgripa oss på naturen.”
Hans är en målmedveten man, som drivs av personlig kunskap om hur företagsmänniskan och hennes statsunderstödda monopol inom vetenskap, teknologi och utbildning våldför sig på naturen. Men samtidigt som de två talades vid sprack hans intensitet upp i ett varmt leende och han berättade om hur saker och ting skulle kunna vara, om människans enorma talanger fick arbeta med naturen och inte emot henne.
Hans Hertel är den förste vetenskapsman som tänkt ut och genomfört en kvalitetsundersökning av effekterna hos mikrade näringsämnen på människors blod och fysiologi. Den här lilla, men väl kontrollerade undersökningen, pekar klart på en degenerativ kraft hos mikrovågsugnar och födan som produceras i dem. Slutsatsen var klar: mikrovågstillagning förändrade näringsämnena så att förändringar ägde rum i deltagarnas blod; och det var inte hälsosamma förändringar, utan förändringar som kunde orsaka försämringar i de mänskliga systemen. Hertel inte bara planerade undersökningen och genomförde den, han var en av åtta deltagare tillsammans med Bernard H. Blanc från ”Swiss Fe-deral Institute of Technology and the University Institue for Biochemistrydet” [ung. det Federala schweiziska institutet för teknologi och Universitetsinstitutet för biokemi. ö.a.]
”För att kontrollera så många variabler som möjligt, valde vi ut åtta individer som var strikta makobiotiker från det Makrobiotiska institutet i Kientel, Schweiz”, förklarade Hertel. ”Vi var alla inkvarterade i samma hotellmiljö under åtta veckor. Det förekom ingen rökning, ingen alkohol och inget sex.” Man kan med lätthet se att detta protokoll var förnuftigt. När allt kommer kring, hur skulle man kunnat märka subtila förändringar i en människas blod efter att ha ätit mikrad mat ifall rökning, sprit, snabbmat, föroreningar, insektsmedel, hormoner, antibiotika och allting annat i den vanliga miljön också funnits där?
Vi hade en amerikan, en kanadensare och sex européer i gruppen. Jag var den äldsta med 64 år, de andra var mellan 20 och 40”, lade Hertel till.
Valentine publicerade resultaten av den här undersökningen i Search for Health [Sökande efter hälsa]
, under våren 1992. Men informationen från uppföljningen finns endast tillgängligt i ett senare nummer, och även i Acres [Areal], USA.
I intervaller på två till fem dagar fick försökspersonerna i undersökningen en av födovarianterna på fastande mage. Födovarianterna var:

(1) råmjölk från en biodynamisk bondgård;
(2) samma mjölk konventionellt uppvärmd;
(3) pastöriserad mjölk från Intermilk Bern;
(4) samma råa mjölk uppvärmd i en mikrovågsugn;
(5) råa grönsaker från en biodynamisk odlare;
(6) samma grönsaker tillagade konventionellt;
(7) samma grönsaker frysta och upptinade i mikrovågsugnen;
(8) och samma grönsaker tillagade i mikrovågsugnen.
Hela experimentet hade vissa kännemärken gemensamma med Pottengers kattstudier, förutom att nu var människor testobjekten, experimentets tidsram var kortare och en ny upphettningsform testades.
Så snart som försökspersonerna isolerats på kurhotellet började testerna. Blodprov togs från varje försöksperson omedelbart innan födointaget. Sedan togs blodprov vid förutbestämda intervaller efter det att man ätit från de ovan numrerade mjölk- eller grönsakspreparaten.

Signifikanta förändringar upptäcktes i blodet hos försökspersonerna som fick sin föda tilllagad i mikrovågsugnen. Dessa förändringar inkluderade en sänkning av hemoglobin- och kolestrolvärdena, speciellt i värden och förhållanden för HDL (bra kolestrol) och LDL (dåligt kolestrol). Lymfocyter (vita blodceller) visade på en mer distinkt kortvarig nedgång efter intaget av mikrad föda än efter intaget av alla de andra varianterna. Var och en av dessa indikatorer pekar i en riktning bort från robust hälsa och mot degeneration. Därtill fanns en högst signifikant associering mellan mängden av mikrovågsenergi i testfödan och den lysande förmågan hos självlysande bakterier utsatta för serum från testpersoner som ätit denna föda. Detta ledde Hertel till slutsatsen att sådana tekniskt erhållna energier verkligen kan föras vidare till människan induktivt via konsumtion av mikrad föda.
Denna process baseras på fysikaliska principer och har redan blivit konfirmerad i litteraturen”, förklarade Hertel. Det märkbara tillägget av energi som uppvisades av de självlysande bakterierna blev blott och bart en extra bekräftelse.
Det finns en omfattande vetenskaplig litteratur angående de riskfyllda effekterna av direkt mikrovågsstrålning på levande system”, fortsatte Hertel. Det är därför häpnadsväckande att inse hur lite man har ansträngt sig för att ersätta denna skadliga mikrovågsteknik med en teknologi mer i samklang med naturen.
Tekniskt producerade mikrovågor baseras på växelströmsprincipen. Atomer, molekyler och celler som träffas av denna hårda elektromagnetiska strålning, tvingas att växla polaritet mellan 1 – 100 miljoner gånger i sekunden. Det finna inga atomer, molekyler eller celler inom något organiskt system som förmår att stå emot en sådan våldsam, destruktiv kraft under någon längre tidsperiod, inte ens inom den låga energiområdet av milliwatt.
Av alla naturliga substanser – vilka är polära – så reagerar syret i vattenmolekyler känsligast. Det är så här mikrovågsupphettning genereras – friktion från detta våld i vattenmolekylerna. Molekylstrukturer slits sönder, molekyler deformeras kraftfullt (kallas strukturell isomerism) och blir alltså försämrade till beskaffenheten
.”

Värma mat

Det här går tvärt emot konventionell uppvärmning av föda, i vilken hettan överförs konvektionellt utifrån och inåt. Upphettning genom mikrovågor börjar inne i cellerna och molekylerna där det finns vatten och där energin omvandlas till friktionsvärme.

Frågan uppstår då naturligtvis: Hur är det med mikrovågorna från solen? Är inte dom skadliga?
Hertel svarade: ”Mikrovågorna från solen baseras på principerna om pulsstyrd ström. Dessa strålar skapar ingen friktionsvärme i organiska substanser.”
Som tillägg till häftiga friktionsvärmeeffekter (kallade termiska effekter), finns det även atermiska effekter vilka knappast någonsin tagits med i beräkningen, lade Hertel till.
Dessa atermiska effekter är för närvarande inte överblickade, men de kan även deformera molekylstrukturer och har kvalitativa konsekvenser. Till exempel försvagande av cellmembraner genom mikrovågor används inom den genförändrande teknologins område. På grund av den kraft som involveras, bryts cellerna faktiskt sönder, varigenom de elektriska potentialerna neutraliseras – själva livet hos cellen – mellan ytter- och innersidan av cellmembranen. Försvagade celler blir lätt byten för virus, svampar och andra mikroorganismer. De naturliga reparationsmekanismerna undertrycks, och cellerna tvingas att anpassa sig till ett tillstånd av energikris: de växlar om från aerobisk till anaerobisk [en nedbrytande process] andning. Istället för vatten och kolsyra produceras väteperoxid och koloxid.

Det har länge påpekats i litteraturen att någon slags omkastning av hälsosamma cellprocesser kan ske på grund av ett antal olika skäl, och våra celler återgår då från en ”robust oxidation” till en ohälsosam ”jäsning [fermentation]”.
Samma häftiga friktion och atermiska deformeringar, som kan ske i våra kroppar när vi utsätts för radar- eller mikrovågor, råkar molekylerna ut för i födan som hettas upp i en mikrovågsugn. Faktum är att när någon mikrar mat, så kräver ugnen ett kraftintag av ca.1000 watt eller mer. Denna strålning resulterar i förstörelse och deformering av födoämnenas molekyler, och i bildandet av nya föreningar (kallade radiolytiska föreningar) okända för människan och naturen.

Dagens etablerade vetenskap och teknologi pläderar kraftfullt för att mikrad mat och bestrålade födoämnen inte innehåller några signifikant högre ”radiolytiska föreningar” än grillade, bakade eller andra konventionellt tillagade födoämnen – men mikrovågstillagning producerar verkligen mera av dessa missfoster. Besynnerligt, varken den etablerade vetenskapen eller vår ständigt beskyddande regering har gjort tester av blodet hos personer som äter föda tillagad på olika sätt. Hertel och hans grupp testade verkligen det, och indikationerna är tydliga på att någonting är snett och att större undersökningar borde finansieras. De uppenbart toxiska verkningarna av mikrovågstillagning är ännu ett i den långa raden av onaturliga tillsatser i vår dagliga diet. Men, etablissemanget har inte tagit emot detta arbete särskilt nådigt.
”Det första blodprovet togs på fastande mage kl. 07.45 varje morgon”, förklarade Hertel. ”Det andra blodprovet togs 15 minuter efter födointaget. Det tredje provet togs två timmar senare.”
Från varje prov användes 50 mm blod för kemiska analyser och 5 mm för hematologin [=läran om blodet] och luminescensen [=kallt ljus]. De hematologiska undersökningarna ägde rum omedelbart efter provtagningarna. Man mätte erytrocyter [=röda blodkroppar], hemoglobin, den genomsnittliga hemoglobinkoncentrationen, den genomsnittliga hemoglobinhalten [=Hb-värden], leukocyter [=vita blodkroppar]och lymfocyter [=en typ av vita blodkroppar]. De kemiska analyserna bestod av järn, totalt kolesterol, HDL-kolesterol och LDL-kolesterol.
Resultaten av erytrocyt-, hemoglobin-, hematrocrit- och leukocyt-bestämningarna hamnade vid den ”lägre normalgränsen” hos dem som testades efter att ha ätit de mikrade proven.
Dessa resultat visar anemiska [=blodbrist] tendenser. Situationen blev än mer uttalad under den andra undersökningsmånaden”, tillade Hertel. ”Och med dessa avtagande värden uppstod det en korresponderande ökning av kolesterolvärdena.
Hertel medger att stressfaktorer, som t.ex. från att bli utsatt för blodprov så ofta varje dag, inte kan uteslutas, men den etablerade baslinjen för varje individ blev ”nollvärdes” – markören, och endast förändringar från nollvärdet blev statistiskt bestämda.
Men endast en avslutad omgång av testsubstanser, så blev de olika effekterna mellan konventionellt tillagad föda och mikrad föda marginella – även om de observerades som definitiva ”tendenser”. Allt eftersom testerna fortskred blev skillnaderna i blodmarkörerna ”statistiskt signifikanta”. Förändringarna anses vanligtvis vara tecken på kroppslig stress. Till exempel tenderade erytrocyterna att öka efter att man ätit grönsaker från mikrovågsugnen. Hemoglobinet och både de genomsnittliga koncentrationerna och halterna hos hemoglobinmarkörerna tenderade också att sjunka signifikant efter att man ätit mikrade substanser.

Leukocytos

Leukocytos [=ökning av vita blodkroppar]”, förklarade Hertel, ”som inte kan förklaras genom normala dagliga avvikelser såsom intagande av föda, tas på allvar av hematologer. Leukocytreaktioner är speciellt känsliga för stress. De är ofta tecken på patogeniska effekter på levande organismer, såsom förgiftning och cellskador. Ökningen av leukocyter med mikrad föda blev mer uttalad än med alla de andra varianterna. Det verkar som om dessa markanta ökningar helt och hållet förorsakades genom intaget av mikrade substanser.
Kolesterolmarkörerna var mycket intressanta, poängterade Hertel: ”Vedertagna vetenskapliga trosföreställningar slår fast att kolesterolvärdena vanligtvis förändras sakta över längre tidsperioder. I den här undersökningen ökade markörerna snabbt efter konsumtionen av mikrade grönsaker. Men, med mjölk förblev kolesterolvärdena på samma nivå och t.o.m. minskade markant med den råa mjölken.
Hertel anser att hans undersökning tenderar till att bekräfta nyare vetenskapliga data som antyder att kolesterol snabbt kan öka i blodet sekundärt till akut stress. ”Dessutom”, lade han till, ”blodkolesterolnivåer påverkas mindre av kolesterolinnehållet i födoämnen än av stressfaktorer. Sådana stressorsakande faktorer kan uppenbart bestå av föda som innehåller så gott som inget kolesterol alls – mikrade grönsaker.”
Man kan tydligt se att denna individuellt finansierade och ledda undersökning har tillräckligt med substans i sig för att få alla med ett minimum av sunt förnuft att kippa efter andan. Föda från mikrovågsugnen förorsakade att onormala förändringar, representerande stress, uppstod i blodet hos alla testpersoner. Biologisk särprägel, en nyckelfaktor som gör narr av många påstådda vetenskapliga undersökningar, var gott och väl medtagen i beräkningen genom de etablerade baslinjerna.
Hur har då den högt begåvade världen med modern teknik och medicin och ”skydda allmänhetenregeringen” reagerat på denna utomordentliga satsning?

En order om munkorg

Så snart som Hertel och Blanc tillkännagav sina resultat, tog myndigheterna till storsläggan mot dem. En mäktig handelsorganisation, ”The Swiss Association of Dealers for Electroapparatuses for Households and Industry” [ung. den Schweiziska sammanslutningen av handlande med elektriska apparater för hushåll och industri, ö.a.], enklare kända som FEA, slog till snabbt. De tvingade presidenten för rätten i Seftigen, kantonen Bern, att utfärda en ”order om munkorg” på Hertel och Blanc. At-tacken var så våldsam att Blanc snabbt drog tillbaka sitt stöd – men det var för sent. Han hade redan satt på pränt sina synpunkter angående giltigheten av undersökningarna, där han instämde med åsikterna om att mikrad föda förorsakade blodavvikelserna. Hertel stod på sig, och hävdar ståndaktigt än i dag sin rätt till en juridisk prövning. Förundersökningar i fallet har hänvänts till högre rättsinstanser, men det är helt uppenbart att de nuvarande myndigheterna inte önskar att en ”skådeprocess” bryter ut om den här frågan.
I mars 1993 lämnade domstolen ut följande beslut baserat på FEA:s klagomål:

Övervägande:

  1. Krav från käranden (FEA) att förbjuda svaranden (Dr Ing. Hans Hertel) från att förklara, att föda tillagad i mikrovågsugn skall vara skadligt för hälsan och leda till förändringar i blodet hos konsumenterna, samt att referera till patologiska besvär, som även antyder en begynnande cancerutveckling. Svaranden skall förbjudas att upprepa sådana påståenden i publikationer och i offentliga föredrag genom bestraffning stadgad i denna lag.
  2. Rättens domvärjo ges i enlighet med lag.
  3. Kärandens aktiva legitimitet ges i enlighet med lagen.
  4. Svarandens passiva legitimitet ges genom det faktum att han är upphovsman till meningsskiljaktligheterna [publicerad undersökning] i fråga, speciellt sedan den gällande nya och reviderade lagen tillåter uteslutning av en nödvändig konkurrenssituation, därför kan delinkventerna även vara personer som inte är konkurrenter, men som kan skada konkurrerensställningen hos den andre genom blott och bart deklarationer.
  5. (Uppenbart har schweiziska företag via lobbying fått in en lag som fängslar ”delinkventer” som nedvärderar produkter och kan åstadkomma skada för handeln genom sådana yttranden. Än så länge försvarar den amerikanska konstitutionen pressfrihet.)
  6. Angående den relevanta situationen refereras det till tre publikationer: det offentliga förnekandet (sic) från den så kallade medförfattaren Professor Bernard Blanc, expertutlåtandet från Professor Tauber (expertvittne från FEA) angående ovannämnda publikation, yttrandet från de offentliga hälsovårdsmyndigheterna med avseende på det nuvarande forskningsläget beträffande mikrovågsugnar, så väl som till de upprepade påståendena från svarandens sida angående faran med sådana ugnar.
  7. Det anses inte vara av betydelse om polemiken från svaranden möter godkännande från allmänheten eller inte, eftersom det är ofrånkomligt att det existerar möjligheten att ett sådant påstående skulle kunna finna godkännande hos människor som inte själva är experter. Dessutom är annonsering som inbegriper fara inte tillåten och är alltid förbjuden enligt lagen. Nödvändigheten av ett snabbt ingripande är i inget fall mera tillrådigt än i en konkurrensprocess. I stort sett har svaranden rättighet att försvara sig själv mot sådana anklagelser. Denna rättighet kan emellertid förvägras i fall av överhängande fara, när detta så krävs, med hänsyn tagen till om kärandens rättigheter försvagas.

Domslut

Med anledning av denna pågående begäran från käranden, har domstolen nått slutsatsen att på grund av speciella förutsättningar, som i detta fall, föreligger det verkligen en otvetydig nackdel för käranden, vilken inte lätt kan avhjälpas, och därför måste anses utgöra en omedelbar fara. Fallet motiverar således denna begäran från käranden att bli fritagen från skuld, även utan att höra svaranden. Likaså på grund av att det inte är känt när svaranden kommer att bringa ytterligare påståenden till allmänheten.
Domaren är också av den åsikten att på grund av att publikationerna är utformade så att de ger sken av att vara vetenskapliga, och därför speciellt trovärdiga, kan de förorsaka ytterligare ogynnsamma förhållanden. Det måste tilläggas att det uppenbarligen inte existerar ett rimligt skäl för denna publikation, på grund av att det inte finns något allmänt intresse för pseudovetenskapliga obevisade påståenden. Slutligen, dessa beordrade åtgärder befinnes inte vara oproportionerliga.
Svaranden förbjudes, vid vite på högt SF 5.000, eller högst ett års fängelse, att påstå att föda tillagad i mikrovågsugn är skadligt för hälsan och leder till patologiska besvär som även antyder en begynnande cancerutveckling.
Käranden svarar för kostnaderna.
(Undertecknad) Presidenten för Domstolen i Seftigen, Kraemer.

Om du inte kan föreställa dig att detta slags beslut skulle kunna komma från en domstol i USA, har du inte lagt märke till framstegen hos administrativ lagstiftning.
Hertel trotsade domstolen och har högljutt krävt ett rättvist förhör angående sanningshalten i sina påståenden. Domstolen har fortsatt att fördröja, komma med undanflykter, överklaga, och undvika alla slags konfrontationer som lockar media. När detta skrivs väntar Hans fortfarande på ett förhör under mediabevakning – och han håller fortfarande på och talar och publicerar sina resultat.
”De har inte förmått att skrämma mig till tystnad, och jag kommer inte att acceptera deras villkor”, förklarade Hertel. ”Jag har framträtt på stora seminarier i Tyskland, och forskningsresultaten har tagits väl emot. Dessutom tror jag att myndigheterna är medvetna om att vetenskapsmän på Ciba-Geigy [världens största läkemedelsföretag, med huvudkvarter i Schweiz] har lovat att stödja mig i rätten.”
Allt medan dessa mäktiga specialintressen i Schweiz, som önskar att sälja mikrovågsugnar för miljoner, fortsatte med att undertycka en öppen debatt om denna livsviktiga fråga för den moderna civilisationen, så blommade nya mikrovågsexploateringar upp i USA.

Baby-risker

I journalen Pediatrics [Barnsjukdomar] (årg. 89, nr. 4, april 1992) fanns det en artikel med titeln ”Effects of Microwave Radiation on Antiinfective Factors in Human Milk ”[ung. Effekter av mikrovågsstrålning på anti-smittosamma faktorer i människomjölk. ö.a]. Richard Quan, M.D. från Dallas, Texas, var det ledande namnet i undersökningsteamet. John A. Kerner M.D. från Stanford-universitetet fanns även med i forskarlaget, och han citerades i en sammanfattande artikel om forskningen som fanns med i Science News [Vetenskapsnytt], 25 april 1992. För att få fullständigare vink om vad som kan vara förestående angående mikrovågstillagning, så följer här den sammanfattande artikeln.
”Kvinnor som arbetar utanför hemmet kan pressa ut och lagra bröstmjölk för matning när de är hemifrån. Men föräldrar och vårdnadshavare bör vara försiktiga med hur de värmer denna mjölk. En ny undersökning visar att om man mikrovågsuppvärmer bröstmjölk – även vid en låg temperatur – kan det förstöra vissa av dess viktiga sjukdomsbekämpande egenskaper.
Bröstmjölk kan tryggt förvaras i kylskåp under flera dager eller fryst på upp till en månad; men, undersökningar har visat att upphettning av mjölken till gott och väl över 37° C kan bryta ner inte bara dess antikroppar mot smittosamma komponenter, utan även dess lysozymer eller bakteriesmältande enzymer. Så, när barnläkaren John A. Kerner Jr. blev vittne till hur sjuksköterskor inom den neonatalvården rutinmässigt tinade upp eller återuppvärmde bröstmjölk i mikrovågsugnen i pausrummet blev han bekymrad.
I aprilnumret 1992 av Pediatrics (del 1) rapporterade han och medarbetarna från Stanford-universitet hur de fann att ouppvärmd bröstmjölk som blev mikrad, förlorade lysozymaktiviteten och antikropparna samt att det gynnade tillväxten av mera potentiellt patogena bakterier. Mjölk upphettad till höga nivåer (72° C till 98° C) förlorade 96% av dess Immunglobulin klass A-antikroppar [IgA], komponenter som avvärjer invaderande mikrober.

(Jmf gärna normal sk Pasteurisering som innebär upphettning til ca 70° C av all komjölk i livsmedelshandeln ! SIEMS kommentar)

Vad som verkligen förvånade honom, sade Kerner, var upptäckten av vissa förluster av desinficerande egenskaper i mjölk mikrad till en låg temperaturnivå – och till ett medelvärde av bara 33,5° C. Skadliga förändringar vid så låga temperaturer tyder på att mikrovågstillagning i sig självt faktiskt kan förorsaka vissa skador på mjölken utöver upphettningen.’
Men Randall M. Goldblum från Texasuniversitets medicinska gren, som är av annan mening, säger: ’Jag ser inga övertygande bevis för att mikrovågor gör någon skada. Det var själva upphettningen.’
Lysozym- och antikroppsnedbrytningen i det kallaste provet kan helt enkelt återspegla utvecklingen av små ”hotspots” – potentiellt 60° C eller över – under mikrovågstillagning, noterade Made-leine Sigman-Grant från Pennsylvania State University, University Park. Och det kan man förvänta sig, sade hon, på grund av att mikrovågsupphettning är ojämn till sin natur – och totalt oförutsägbar när volymer på mindre än 4 mm är inblandade, som var fallet i Kerners undersökning.
Goldblum anser att användning av en mikrovågsugn för att tina mjölk är en synnerligen dålig idé, eftersom det är troligt att den kokar bort en del av mjölken innan allt ens har smält. Stanford-universitetets medicinska gren mikrar inte längre bröstmjölk, noterar Kerner. Och det är riktigt, tror Sigman-Grant, på grund av de små mjölkvolymer som sjukhusen typiskt nog serverar nyfödda – speciellt för tidigt födda barn.”

Uppföljning av historien

Efter att ha följt upp den här historien fann journalisten Tom Valentine det intressant att ”vetenskapsmän” har så många ”övertygelser” att ge uttryck för hellre än bevisade fakta. Men fakta blåser till slut ut meritgrundade gissningar. Forskaren Quan sade i en telefonintervju att han trodde att försöksresultaten så här långt motiverade ytterligare ingående undersökningar av effekterna på mikrovågstillagade näringsämnen. Slutmeningen i ett kort sammandrag av forskningsuppsatsen är mycket klarläggande:
Mikrovågsupphettning tycks vara kontraindicerad vid höga temperaturer, och frågor angående dess säkerhet existerar även vid låga temperaturer.”
Det sista påståendet i undersökningen lyder:
”Den här preliminära undersökningen antyder att mikrad människomjölk kan vara skadlig. Ytterligare undersökningar är nödvändiga för att bestämma om och hur mikrovågsupphettning kan göras på ett säkert sätt.” Olyckligtvis finns inga ytterligare undersökningar planerade för tillfället.
Om det finns så många indikatorer på att effekterna av mikrovågor på föda kan försämra födan långt över de kända nedbrytningarna från standardtillagning, är det då inte förnuftigt att utföra uttömmande undersökningar på livs levande mänskliga varelser, för att fastställa om det möjligen kan vara signifikant skadligt för individens hälsa att fortlöpande äta mikrad föda, som så många människor gör?
Om du önskar introducera ett örttillskott på den amerikanska marknaden och hävda någonting i hälsoväg om det, skulle du tvingas till en uttömmande dokumentation och dyrbar forskning. Men mikrovågsindustrin behövde endast bevisa att de farliga mikrovågorna kunde, minsann, inneslutas i ugnen och inte slinka ut i omgivningen där strålningen skulle kunna skada människor. Industrin var tvungen att medge att vissa mikrovågor slinker ut även i de bäst tillverkade ugnarna. Så här långt har inte industrin ägnat en endaste tanke åt möjligheterna att näringsämnena skulle kunna bli så förändrade att de blir skadliga för hälsan.
Nåväl, det här verkar rimligt i ett land som uppmuntrar bönder att förgifta utsäde och jord med enorma mängder syntetiska kemikalier, och uppmuntrar livsmedelsindustrin att använda tillsatser som ökar livslängden på maten i hyllorna oavsett potentialen till att försämra hälsan för konsumenterna.
Hur många hundratals kilo mikrad föda konsumeras per capita i Amerika varje år?
Skall vi fortsätta att svälja det från etablerade myndigheter, utan att ifrågasätta, under premisserna att de vet bäst?

SIEMs kommentar: Denna artikel publicerades första gången 1994. Några undersökningar som rätar ut de frågetecken som artikeln ställer har fortfarande inte kommit till vår kännedom. Under tiden har miljontals mikrovågsugnar intagit sin plats i hemmen. Försiktighetsprincipen talar sitt tydliga språk, men åsidosätts i regel då den kommer i konflikt med ekonomiskt starka intressen. Rädde sig själv den som rädde kan, och sina barn.